Som povinný

 

1.  Môže exekútor zablokovať účet dlžníka pred tým, ako sa dlžník o exekúcii dozvie?

2.  Môže exekútor sťahovať peniaze z účtu aj keď robí zrážky zo mzdy?

3.  Môže ma exekútor exekvovať viacerými spôsobmi naraz?

4.  Je pravda, že nakladanie s majetkom dlžníka počas exekúcie môže byť trestným činom?

5.  Je pravda, že v exekúcii možno siahnuť aj na majetok manžela?

6.  Ako má dlžník postupovať, keď zistí, že je na neho vedená exekúcia?

7.  Je exekútor povinný s dlžníkom uzatvoriť splátkový kalendár?

8.  Môžu byť trovy exekúcie vyššie ako vymáhaná pohľadávka?

9.  Ako sa vyhnúť exekúcii?

10. Možno viesť exekúciu aj bez toho, aby o dlhu rozhodol súd?

11.  Omylom som poslal peniaze na účet povinného. Prečo mi ich exekútor nevrátil?

12. Môže za povinného zaplatiť exekúciu aj niekto iný, napr. rodičia, alebo príbuzní?

13. Môže súdny exekútor poskytovať informácie tretím osobám, ktoré nie sú povinnými?

14. Musia za povinného zaplatiť dlh jeho dedičia?

15. Kedy mi musí exekútor odblokovať účet?

16. Do akej doby je exekútor povinný odblokovať účet ?

17. Prečo účet nie je odblokovaný, keď exekútor tvrdí, že už banke poslal príkaz na odblokovanie?

18. Musí mi exekútor vydať potvrdenie o skončení exekúcie povinnému?

19. Som dlžníkom v Sociálnej poisťovni, čo mám robiť?

20. Blokuje Vám exekútor účet, na ktorý je Vám zasielaná mzda alebo iný príjem?

  2 komentáre to “Som povinný”

 1. Dobrý deň pani potreboval by som od vás poradiť.chcem kúpiť dom od kamaráta ale on má ten dom zablokovaný od exekútorov že vraj on ich má viacerých.že keď mu dám peniaze do predu že on im poplati podlžnosti a že potom môžeme is na prepis.ale že on sa snimi chce dohodnúť aby mu odpustili penále či sa takto dá keby ste mi poradit prosím vtom chodíte tak si myslím že máte nejaké skúsenosti .ako by som mal postupovať.ale že elektrinu A vodu môže na mňa pripasat hneď.poraďte mi prosím Ďakujem

  • Dobrý deň prajem,

   takéto situácie v praxi vznikajú dosť často a na prvý pohľad sa môžu zdať ťažko riešiteľné. V zásade by sa dalo povedať, že takmer každá situácia sa dá vyriešiť exekučnou dražbou podľa § 134 a nasl. Exekučného poriadku, kedy každý záujemca o kúpu nehnuteľnosti má právo sa zúčastniť verejnej exekučnej dražby. V niektorých prípadoch sa však ako lepšie riešenie javí (pre všetkých zúčastnených) iný postup, ktorý je citlivejší pre povinného a jeho okolie a zároveň nijako neukracuje práva oprávneného. Pre lepšiu orientáciu by som tieto situácie rozdelil do dvoch skupín a to na prípady, kde hodnota predávanej nehnuteľnosti je vyššia ako súčet všetkých dlhov uvedených v liste vlastníctva a na situácie, kde nehnuteľnosť je takpovediac predĺžená a teda jej hodnota je nižšia ako dlhy povinného.

   1. Hodnota nehnuteľnosti je vyššia ako dlhy povinného

   V takýchto prípadoch nič nebráni povinnému, aby sa pokúsil sám nájsť niekoho, kto je ochotný jeho nehnuteľnosť odkúpiť kúpnou zmluvou a to aj počas prebiehajúceho exekučného konania. Samozrejme za splnenia podmienky, že časť kúpnej ceny vo výške všetkých dlhov sa zaplatí na účet súdnych exekútorov, ktorí následne tieto peniaze použijú na uspokojenie vymáhaných nárokov a trov exekúcie. Exekútori následne ukončia exekučné konania a odblokujú majetok povinného, čím sa umožní prepis nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. Zvyšná časť kúpnej ceny sa vyplatí podľa kúpnej zmluvy povinnému.

   Iný postup nie je možný, nakoľko kataster nehnuteľností povolí prepis až potom, ako exekútor nehnuteľnosť odblokuje a ten to urobí až potom, ako obdrží peniaze z predaja nenuteľosti.

   2. Predĺžená nehnuteľnosť

   Vo väčšine prípadov, keď dlhy povinného sú vyššie, ako hodnota nehnuteľnosti, jediným riešení je dražba podľa § 134 a nasl. Exekučného poriadku. Postup podľa predchádzajúceho bodu objektívne nie je možný, pretože by neboli uspokojení všetci veritelia.

   Riešenie však môže existovať pri nehnuteľnostiach v nízkou hodnotou, kde dražba by bola nehospodárna, t.j. v prípadoch, kde náklady na dražbu by presiahli hodnotu nehnuteľnosti. V praxi pôjde o drobné pozemky, spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach a iné nehnuteľnosti, ktorých hodnota je nízka. Často krát sa nájde osoba ochotná odkúpiť takúto nehnuteľnosť (najčastejšie spoluvlastníci, či susedia) a riešením je tu oslovenie všetkých veriteľov podľa listu vlastníctva a vyžiadanie si súhlasu s predajom takejto drobnej nehnuteľnosti s ponúkanou finančnou kompenzáciou pre jednotlivých veriteľov. Veritelia si dokážu veľmi dobre spočítať, či radšej zoberú nízku sumu ponúkanú treťou osobou, alebo úplne nič v prípade, ak by sa nehnuteľnosť dražila. V takom prípade by nedostal s najväčšou pravdepodobnosťou nič ani prvý veriteľ v poradí (tzv. prednostný záložný veriteľ), pretože všetok výťažok by pohltili náklady dražby (na znalecké posudky, poštovné poplatky atď.). Odporúčame pri preukazovaní nízkej hodnoty nehnuteľnosti obrátiť sa na obec, ktorej stanovisko by mohlo byť pre veriteľov relevantné. Vítané by mohli byť fotografie danej nehnuteľnosti, aby si veritelia mohli urobiť bližší obraz o tom, čo sa má predávať. Táto cesta je veľmi zdĺhavá, ale mnohokrát sa nám podarilo takéto veci dotiahnuť úspešne do konca.

   V žiadnom prípade neodporúčame záujemcom o kúpu zaťaženej nehnuteľnosti platiť peniaze dlžníkovi vopred, t.j. pred podpisom kúpnej zmluvy a vyčíslením dlhov zo strany jednotlivých exekútorov.

   Ďakujeme za otázku a prajeme pekný deň.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)