nov 012013
 

Áno. V zmysle § 243a zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Trestný zákon) sa trestného činu marenia exekučného konania dopustí ten, kto marí exekučné konanie tým, že uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku, znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla, zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách povinného, odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo nevydá vec podliehajúcu exekúcii.

Zákonodarca pre prípady marenia exekučného konania stanovil sankciu – trest odňatia slobody až na dva roky.

V zmysle § 239 ods. 1 Trestného zákona sa trestného činu poškodzovania veriteľa dopustí ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že:

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že:

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo

b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo2 a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo b) z osobitného motívu. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo2 a spôsobí ním značnú škodu. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo2 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo c) závažnejším spôsobom konania.

  2 komentáre to “4. Je pravda, že nakladanie s majetkom dlžníka počas exekúcie môže byť trestným činom?”

 1. Chcem sa opytat ak mi doslo od exekutora exekucny rozkaz na spisanie majetku a ja som mesiac po tom predal auto ale bez prepisu.hrozi mi nejaky postich?dakujem

  • Dobrý deň,

   obávam sa, že prípad, ktorý popisujete, by mohol niesť znaky naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených vyššie v texte. V prípade, že povinný má vedomosť o exekučnom konaní, má zákaz nakladať s majetkom, a napriek tomu tieto zákazy poruší a predá časť svojho majetku, mohlo by dôjsť k trestno-právnemu postihu takého dlžníka.

   Odporúčanie pre Vás by jednoznačne znelo, skontaktovať sa s exekútorom a čím skôr pohľadávku uhradiť. Tým by nedošlo k poškodeniu veriteľa a takéto konanie by následne nemohlo byť kvalifikované ako trestný čin, nakoľko pohľadávka veriteľa by bola uspokojená.

   Ďakujeme za otázku a prajeme pekný deň.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)