Dražby

 

V tejto časti nájdete nehnuteľnosti a hnuteľné veci určené na predaj na dražbe.

Úlohou exekútora je vymôcť pohľadávku. Ak si túto úlohu plní svedomito, v určitých prípadoch sa nevyhne nútenému predaju majetku dlžníka. Ak dlžník neplní dobrovoľne a sú vyčerpané iné spôsoby exekúcie, potom exekútor pristúpi k predaju dlžníkovho majetku na dražbe.

dražobné kladivkoDražba je prostriedok, ktorým možno dosiahnuť najvyšší výťažok z predaja veci. Dražba je verejná. Dražiť môže každý okrem výnimiek uvedených v zákone. Príklep udelí exekútor tomu dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie. Vec teda nemôže byť predaná za nižšiu sumu, ako je najvyššie podanie, pokiaľ je riadne zaplatené.

Pri dražbe nehnuteľností zákon ukladá záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti zložiť exekútorovi dražobnú zábezpeku vo výške polovice najnižšieho podania.