apr 162014
 

Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi, a ak nejde o totožnú osobu s dlžníkom, tak aj dlžníkovi v súlade s §151l ods. 1. zákona č. 40/1964 Z.z. – Občiansky zákonník v znení neskorších právnych … viac

mar 052014
 

V zmysle prijatej novely Exekučného poriadku je od 1.11.2013 exekútor povinný zaslať účastníkom konania konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, … viac

feb 252014
 

V Exekučnom poriadku, nie je presne stanovená lehota na odblokovanie bankových účtov. V zmysle § 167 ods. 3 Exekučného poriadku, exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnej správe katastra zrušenie exekučného záložného … viac

feb 152014
 

Súdny exekútor je povinný odblokovať účet povinného v prípade, že je exekúcia ukončená, bol vyhlásený konkurz na povinného alebo podľa § 100 ods. 1 Exekučného poriadku v prípade právoplatného rozhodnutia o povolení odkladu. Exekúcia sa považuje za ukončenú … viac