apr 162014
 

Začatie výkonu záložného práva je záložný veriteľ povinný písomne oznámiť záložcovi, a ak nejde o totožnú osobu s dlžníkom, tak aj dlžníkovi v súlade s §151l ods. 1. zákona č. 40/1964 Z.z. – Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Občiansky zákonník).

Obsahom oznámenia je, že záložný veriteľ začína výkon záložného práva, a tiež, akým spôsobom sa uspokojí alebo akým spôsobom sa bude domáhať uspokojenia zo zálohu. Po doručení oznámenia o začatí výkonu záložného práva záložca nesmie bez súhlasu záložného veriteľa záloh previesť.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)