Zahraniční klienti

 

Informácie pre zahraničných veriteľov:

Vymáhanie pohľadávok pre zahraničné osoby a spoločnosti:

svetV prípade, že sa v exekučnom konaní vyskytuje medzinárodný prvok, je potrebné najskôr vyriešiť otázku právomoci slovenského exekútora. Právomoc exekútora na Slovensku je limitovaná územím Slovenskej republiky. To znamená, že exekútor v Slovenskej republike môže postihovať iba majetok dlžníka nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky. Dlžníkom pritom nemusí byť iba občan Slovenskej republiky, alebo spoločnosť založená podľa slovenského práva. Môže nim byť subjekt akéhokoľvek štátu za splnenia podmienky, že má v Slovenskej republike postihnuteľný majetok. Postihnuteľným majetkom dlžníka sa rozumejú nehnuteľnosti, hnuteľné veci, ale aj príjem/mzda dlžníka, jeho pohľadávky, cenné papiere a iné majetkové práva.

Základným predpokladom vedenia exekučného konania je existencia exekučného titulu, t.j. vykonateľného rozhodnutia štátneho súdu, rozhodcovského súdu, alebo inej vykonateľnej verejnej listiny pochádzajúcej z cudzieho štátu. Veriteľ disponujúci takýmto exekučným titulom môže podať slovenskému exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie (v slovenskom jazyku), ku ktorému priloží úradne overenú kópiu exekučného titulu preloženú do slovenského jazyka a zaplatí súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie zabezpečí kancelária súdneho exekútora. Veriteľ sa však môže nechať zastupovať advokátom, ktorý za veriteľa návrh vypracuje a počas celého konania chráni jeho oprávnené záujmy.

Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie požiada exekútor príslušný štátny/civilný/ súd o udelenie poverenia (forma písomného súhlasu súdu s vykonaním navrhovanej exekúcie) a po jeho vydaní sa súdny exekútor postará o vykonanie exekúcie proti dlžníkovi. Po úspešnom uskutočnení exekúcie vyplatí súdny exekútor vymožené prostriedky na účet veriteľa a exekučné konanie sa tým skončí. V prípade úspešného vymoženia veriteľ dostane späť všetky priznané prostriedky a nezaťažujú ho žiadne ďalšie náklady (okrem success fee, ak je dohodnutý). Trovy exekúcie vymôže exekútor z majetku dlžníka.

 

Exekučný titul:

Pod pojmom exekučný titul sa rozumie vykonateľné rozhodnutie štátneho súdu, rozhodcovského súdu, alebo inej vykonateľnej verejnej listiny pochádzajúcej z cudzieho štátu. Pre lepšiu orientáciu rozdelíme exekučné tituly nasledovne:

–           Exekučné tituly z EÚ

–           Exekučné tituly mimo EÚ

–           Rozhodcovské rozsudky (bez ohľadu na krajinu pôvodu)

 

Exekučné tituly z EÚ:

V prípade exekučných titulov pochádzajúcich z EÚ odporúčame využiť postup podľa článku 9 Nariadenia (ES) č. 805/2004 Európskeho parlamentu a Rady a vyznačiť exekučný titul za európsky exekučný titul (EET). V prípade vyznačenia exekučného titulu za EET sa v ďalšom konaní na takýto európsky exekučný titul prihliada ako na tuzemský (slovenský) exekučný titul a počas exekúcie nie je treba robiť akékoľvek ďalšie úkony (čl. 5  Nariadenia 805/2004). Za európsky exekučný titul je možné vyznačiť nasledovné druhy rozhodnutí:

–           rozhodnutie (Judgement) nie však z rozhodcovského súdu

–           zmier (court settlement)

–           verejná listina (authentic instrument)

Bližšie informácie o európsky exekučnom titule sú uvedené v Nariadení č. 805/2004.

Bližšie informácie o postupe súdov pri zahraničných exekučných tituloch  nájdete aj v našej poradni.  ~link~

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 je možné v Slovenskej republike vykonať aj exekúciu na podklade európskeho platobného rozkazu, ktorý súd pôvodu vyhlásil za vykonateľný (čl. 18 Nariadenia 1896/2006). V prípade vyhlásenia  európskeho platobného rozkazu za vykonateľný sa v konaní na takýto exekučný titul prihliada ako na tuzemský (slovenský) exekučný titul a počas exekúcie nie je treba robiť akékoľvek ďalšie úkony (čl. 19  Nariadenia 1896/2006).

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 861/2007 je možné v Slovenskej republike vykonať aj exekúciu na podklade Rozsudku vydaného v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu (do 2.000,- eur istiny bez úrokov a poplatkov). Takýto rozsudok sa v SR uznáva bez možnosti namietať proti jeho uznaniu a vykoná sa za takých istých podmienok ako slovenský rozsudok (čl. 20čl. 21 Nariadenia 861/2007).

V prípade ostatných exekučných titulov pochádzajúcich z členských krajín EÚ, ktoré nie sú vyznačené ako európsky exekučný titul, ani ako európsky platobný rozkaz, alebo rozsudok vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa postupuje podľa Nariadenia Rady č. 44/2001 (Brusel 1). Postup pri uvedených exekučných tituloch môže byť administratívne a časovo náročnejší.

 

Exekučné tituly mimo EÚ:

Výkon súdnych rozhodnutí z iných štátov ako zo štátov EÚ sa riadi príslušnými medzinárodnými zmluvami a vnútroštátnym právom SR (zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). V prípade rozhodnutí vydaných v štáte, ktorý nie je členom EÚ platí, že exekúcia je administratívne a časovo náročnejšia, pretože súdy vyžadujú najskôr uznávacie konanie pred konaním exekučným (§ 63 zákona č. 97/1963 Zb.) To neplatí, ak medzinárodná zmluva, ktorou je viazaná SR aj štát pôvodu, ustanovuje inak.

 

Rozhodcovské rozsudky (bez ohľadu na krajinu pôvodu):

Na výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov nemožno použiť Nariadenie (ES) č. 805/2004 Európskeho parlamentu a rady ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (čl. 2 ods. 2 pídm. d)) a ani Nariadenie Rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel 1) (čl. 1 ods. 2 písm. d)) a to ani v prípade, že by rozhodcovský rozsudok pochádzal z členskej krajiny EÚ. Bez ohľadu na krajinu pôvodu rozhodcovský rozsudok nemožno dať vyznačiť za európsky exekučný titul.

Právna úprava sa riadi medzinárodnými zmluvami (napr. Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí uzavretý dňa 10.6.1958 v New Yorku  – publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 74/1959 Zb.) a vnútroštátnym právom SR (zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní). V zásade platí, že výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov môže byť administratívne a časovo náročnejší, v mnohých prípadoch však výkon rozhodnutia prebieha bez ďalších dodatočných úkonov.

 

Pre bližšie vysvetlenie týchto informácií nás kontaktujte na tel. čísle +421 –2– 546 30 654.