feb 252014
 

V Exekučnom poriadku, nie je presne stanovená lehota na odblokovanie bankových účtov. V zmysle § 167 ods. 3 Exekučného poriadku, exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný do siedmich dní od zastavenia exekúcie oznámiť príslušnej správe katastra zrušenie exekučného záložného práva. Primerane postupujeme aj pri odblokovaní účtov a zrušení zrážok zo mzdy a iných príjmov. Príkaz na odblokovanie účtu musí byť doručený do vlastných rúk peňažného ústavu, preto doručenie a následné spracovanie príkazu, ktoré súdny exekútor nemôže ovplyvniť, môže trvať určitú dobu.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)