feb 152014
 

Súdny exekútor je povinný odblokovať účet povinného v prípade, že je exekúcia ukončená, bol vyhlásený konkurz na povinného alebo podľa § 100 ods. 1 Exekučného poriadku v prípade právoplatného rozhodnutia o povolení odkladu. Exekúcia sa považuje za ukončenú v prípade, že sa exekučné konanie skončilo vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie alebo súd exekúciu právoplatným uznesením zastavil.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)