sep 292013
 

Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor sám, pričom je oprávnený viesť exekúciu i niekoľkými spôsobmi, ktoré pripúšťa Exekučný poriadok, naraz. V zmysle § 65 Exekučného poriadku exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

Pri voľbe spôsobu exekúcie, postupuje súdny exekútor tak, aby zabezpečil vymoženie pohľadávky oprávneného, čo najefektívnejšie, a v čo najkratšom čase.  Preto súdny exekútor môže zvoliť spôsob exekúcie naraz zrážkami zo mzdy, zrážkami z iných príjmov, prikázaním pohľadávky z účtu v banke atď.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)