nov 152013
 

Áno. V prípade, že majetok je v bezpodielovom vlastníctve manželov, dražbou tohto majetku sa postihuje vlastníctvo oboch manželov. V zmysle § 147 zákona č. 40/1964 Z.z. – Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 Exekučného poriadku ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)