mar 182013
 

Najdôležitejšie zmeny v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

  • ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • stanovenie maximálnej lehoty splatnosti peňažného záväzku
  • zmena výpočtu úrokov z omeškania

1)         Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úroky z omeškania a nároku na … viac

mar 072013
 
Aký je rozdiel medzi lehotami a dobami ?

Lehoty a Doby

     Plynutie času –  je všeobecne uplatňovanou právnou skutočnosťou na základe ktorej vznikajú, menia sa, zanikajú právne normy.

      Doba aj lehota je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, týždňov, mesiacov či  rokov alebo … viac

feb 282013
 

Som dlžníkom v Sociálnej poisťovni, čo mám robiť?

Minimálnu výšku dlhu, pre ktorú na vás pošlú exekútora, zákon nepozná! Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
Exekútor má postavenie verejného činiteľa.

Spravidla

viac