mar 182013
 

Najdôležitejšie zmeny v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

  • ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • stanovenie maximálnej lehoty splatnosti peňažného záväzku
  • zmena výpočtu úrokov z omeškania

1)         Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úroky z omeškania a nároku na náhradu škody spôsobenej omeškaním i právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výška paušálnej náhrady je 40,- EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania a výšku pohľadávky.Uvedené neplatí, ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy.

2)         Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka nemôže presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia dokladu veriteľa, ktorým požaduje splnenie záväzku alebo odo dňa kedy veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Ak je dlžníkom orgán verejnej moci, musí splniť svoj záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý deň nastal neskôr.

Zákon ponecháva zmluvným stranám možnosť dohodnúť sa na dlhšej lehote splatnosti, ale len za zákonom stanovených podmienok. Ak je potrebná prehliadka plnenia, lehota na splnenie peňažného záväzku začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila prehliadka, ktorou sa zistilo riadne plnenie.
Uvedené sa opätovne nevzťahuje na záväzkové vzťahy, ktorých zmluvnou stranou je spotrebiteľ a v prípadoch, keď sa strany dohodnú na plnení záväzku v splátkach.

3)         Na rozdiel od terajšej právnej úpravy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na výške úrokov z omeškania, Obchodný zákonník účinný do 1.2.2013 odkazoval na úpravu predpisov občianskeho práva.

Dňa 1.2.2013 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. V súlade s predmetným nariadením sa výška zákonnej sadzby úrokov z omeškania rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku.

Veriteľ môže namiesto fixnej úrokovej sadzby požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania. Ide o tzv. variabilnú sadzbu úrokov z omeškania.

Novela Obchodného zákonníka zakotvila orgánom verejnej moci povinnosť platiť úroky z omeškania vždy najmenej v sadzbe podľa vykonávacieho nariadenia vlády Slovenskej republiky.

V dôsledku prijatia samostatného vykonávacieho nariadenia k Obchodnému zákonníku, bolo nutné upraviť znenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Nariadenie ustanovuje zákonnú výšku úrokov z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššie ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

V občianskoprávnych vzťahoch nemožno zmluvne dojednať inú výšku úrokov z omeškania (na rozdiel od obchodných záväzkových vzťahov).

Zákonné obmedzenia týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv zostávajú v platnosti. V zmysle ustanovenia § 3a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi, sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú spolu prevýšiť priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenú podľa osobitného predpisu pred vznikom omeškania o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a súčasne nesmú prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa tohto nariadenia vlády; za rozhodujúcu sa považuje ročná percentuálna miera nákladov pre obdobný typ spotrebiteľského úveru.  Za sankcie sa považujú úroky z omeškania, zmluvné pokuty a akékoľvek iné plnenia za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov. Ak sankcie dosiahnu výšku poskytnutých peňažných prostriedkov, následné sankcie za omeškanie spotrebiteľa so splácaním peňažných prostriedkov nesmú prevýšiť úroky z omeškania podľa tohto nariadenia vlády.

Účinnosť novely Obchodného zákonníka a príslušných vykonávacích nariadení vlády Slovenskej republiky

Nové ustanovenia o čase plnenia peňažného záväzku dlžníka a o omeškaní dlžníka sa nevzťahujú na záväzkové vzťahy uzavreté pred dátumom 1.2.2013.

Z uvedeného vyplýva, že určujúcim faktorom je vznik záväzkového vzťahu.

/GS/

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)