máj 242018
 

Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor, IČO: 42133572 (ďalej len
„Exekútorský úrad“) spracúva Vaše osobné údaje na účely podľa zákona č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení
ďalších zákonov a Exekučného poriadku1. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou
osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť“).
Exekútorský úrad je pri spracúvaní Vašich osobných údajov povinný postupovať v súlade
s Nariadením2 a/alebo Zákonom3. Na spracúvanie Vašich osobných údajov pre účely
exekučnej činnosti sa pri plnení povinnosti transparentne informovať dotknutú osobu
vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. Exekútorský úrad získava Vaše osobné
údaje na základe exekučného titulu, pričom až do nadviazania prvej písomnej komunikácie
s vami nie je povinný poskytovať informácie podľa čl. 14 Nariadenia, z dôvodu možného
ohrozenia, znemožnenia alebo závažného sťaženia výkonu exekučnej činnosti. Exekútor je
povinný zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo).
Podmienky získavania Vašich osobných údajov sú upravené v Exekučnom poriadku, pričom
tento upravuje aj postupy a povinnosti exekútora s cieľom zabezpečiť vhodné opatrenia na
ochranu vašich práv a slobôd.
Vzhľadom k tomu, že dbáme o Vaše práva a ich ochranu, poskytujeme Vám nasledovné
informácie v rozsahu, ktorý nemôže ohroziť, znemožniť alebo závažne sťažiť výkon
exekučnej činnosti a súčasne, na základe zákonných postupov je možné predpokladať, že
predmetné informácie Vám boli poskytnuté iným prevádzkovateľom ktorý spracúval Vaše
osobné údaje pred vydaním exekučného titulu.
Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené
v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo
na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov4.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
Exekútorského úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup
k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Exekútorským úradom
(prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe
pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Exekútorského úradu. Zo
zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami
zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia
na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku
bezpečnostného incidentu. Exekútorský úrad je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov
v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
1 Vyhláška č. 68/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
2
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov).
3 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
4 Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov Exekútorským úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou
o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás v súvislosti s Exekučnou činnosťou
spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení
s Kancelárskym poriadkom pre súdnych exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva
spravodlivosti SR č. 1618/1998-60. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, počas ktorej
exekútor alebo súd potrebuje skončený spis na svoju činnosť. Ukončený spis uchovávame pod
dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z dôvodu, že
oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je
päť rokov. Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným
archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nemožno skrátiť.
Vaše osobné údaje sú uchovávané 10 rokov po ukončení zmluvy, z dôvodu zákonných
povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.
Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na
základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Spracúvanie Vašich osobných údajov na
tento účel je zákonnou povinnosťou Exekútorského úradu. Na tento účel môžeme spracúvať
Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Exekútorský úrad prehlasuje, že pri
výbere sprostredkovateľa dbal o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov
s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje poskytujeme účastníkom exekučného konania, osobám dotknutým
exekučným konaním, osobám, ktoré vedú evidenciu osôb a ich majetku.
Zodpovedná osoba
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom
o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia
svojich práv môžete obrátiť.
e-mail: janec@sudnyexekutor.eu
telefónne číslo: 041/5001 666
korešpondenčná adresa: Mgr. Marián Janec, súdny exekútor, Sad SNP 666/12, 01001 Žilina
Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov Vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme,
pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií
požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude
technicky možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú
nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie
upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak
osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.
Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme
môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné
údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť
nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám
poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy,
ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje,
ktoré o Vás spracúvame na základe Exekučného poriadku.
Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. Máte právo také spracúvanie namietať. Vašu námietku sme povinný
posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov
na Vaše práva a slobody (test proporcionality), môžeme vašej námietke vyhovieť.
Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky
Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás
môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.
Toto Vyhlásenie je platné a účinné od 25. mája 2018.
V Bratislave, dňa 25.05.2018
JUDr. Kamil Líška, súdny exekútor
Exekútorský úrad Bratislava

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)