sep 132013
 

Slovenské súdy postupujú dvoma odlišnými postupmi.

 1)      Exekučný súd (súd, ktorý rozhoduje o výkone exekúcie) posúdi, či možno cudzie rozhodnutie vykonať na území Slovenskej republiky. Cudzí exekučný titul uzná príslušný súd tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie (§ 42 ods. 4 Exekučného poriadku).

2.)    Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie až po ukončení samostatného súdneho konania, výsledkom ktorého je rozhodnutie o vykonateľnosti exekučného titulu na území Slovenskej republiky.

1.)    V zmysle prvého bodu súd vydá poverenie, ak:

a)         sa exekúcia vykonáva na podklade európskeho platobného rozkazu, ktorý súd pôvodu vyhlásil za vykonateľný (čl. 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006). V prípade vyhlásenia  európskeho platobného rozkazu za vykonateľný sa v konaní na takýto exekučný titul prihliada ako na tuzemský (slovenský) exekučný titul a počas exekúcie nie je treba robiť akékoľvek ďalšie úkony (čl. 19  Nariadenia 1896/2006),

b)         sa exekúcia vykonáva na podklade Rozsudku vydaného v členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu (do 2.000,- eur istiny bez úrokov a poplatkov). Takýto rozsudok sa v SR uznáva bez možnosti namietať proti jeho uznaniu a vykoná sa za takých istých podmienok ako slovenský rozsudok (čl. 20 a čl. 21Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 861/2007),

c)         sa exekúcia vykonáva na podklade európskeho exekučného titulu pre nesporné nároky vydaného v členskom štáte sa uzná a vykoná v iných členských štátoch bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti podať námietky proti jeho uznaniu a vykoná sa za tých istých podmienok ako rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu. (čl. 5 a čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004,ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky.)

 2.)    V zmysle druhého bodu:

a.)      Ak sa exekúcia vykonáva na podklade ostatných exekučných titulov pochádzajúcich z členských krajín EÚ, ktoré nie sú vyznačené podľa bodu 1 písm. a) až c), je potrebné vyznačiť vykonateľnosť exekučného titulu v krajine pôvodu v zmysle Nariadenia Rady č. 44/2001 (Brusel I) – osvedčenie podľa čl. 54 a 58 Nariadenia a niektoré slovenské súdy následne vyžadujú postup podľa čl. 38 a nasl. Nariadenia Rady č. 44/2001 (Brusel I), ktorým sa rozhodnutie vyhlási v samostatnom konaní za vykonateľné v krajine výkonu      (v Slovenskej republike).

b.)       V prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možne vyznačiť vykonateľnosť cudzieho rozhodnutia ani v súlade s Bruselom I oprávnený môže zvoliť postup v súlade s ustanoveniami zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len MPS). V zmysle ustanovení zákona o MPS musí oprávnený podať návrh  na samostatné konanie o vyhlásení cudzieho rozhodnutia za vykonateľné, ktoré bude predchádzať samotnému exekučnému konaniu. V týchto prípadoch je však exekúcia  administratívne a časovo náročnejšia. To neplatí, ak medzinárodná zmluva, ktorou je viazaná SR aj štát pôvodu, ustanovuje inak. Takouto zmluvou je napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach.

V prípade, že oprávnený podá najprv návrh na vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľný na území SR, musí si byť vedomý, že rozhodnutia jednotlivých slovenských súdov o trovách predmetného konania sa líšia. Napríklad:

A)  Okresný súd Trebišov o trovách nerozhoduje,

B)     Okresný súd Trenčín trovy oprávnenému neprizná, ale odkáže ho, aby si trovy uplatnil v exekučnom konaní ako trovy exekúcie oprávneného,

C)     Okresný súd Lučenec rozhodne jedným rozhodnutím o vykonateľnosti exekučného titulu a zároveň oprávnenému prizná trovy konania.

Nútený výkon cudzieho správneho rozhodnutia v Slovenskej republike prichádza do úvahy len vprípade, že Slovenská republika je k takémuto výkonu viazaná medzinárodnou zmluvou (§ 250w zákona č. 99/1963 Z.z. – Občiansky súdny poriadok).Nakoľko nám nie je do dnešného dňa známa medzinárodná zmluva uzavretá medzi príslušnými krajinami, ktorá by obsahovala povinnosť Slovenskej republiky vykonať rozhodnutia správnych orgánov, sme toho názoru, že predmetné rozhodnutia nemožno na území Slovenskej republiky vykonať.

  2 komentáre to “Postupy súdov pri zahraničných exekučných tituloch”

  1. Dobry den, vedeli by ste mi pomoct, poradit, ako mam postupovat pri vymahani pohladavky 50 000 Eur od fyzickej osoby z Kanady na zaklade rohodnutia tunajsieho sudu. Dakujem. c.t. 0903606389.

    • Dobrý deň,

      v tomto prípade by sme Vám odporúčali obrátiť sa kanadského advokáta. Kanada nie je v priestore EÚ a nemožno tak použiť Nariadenia EÚ, ktoré veľmi podrobne upravujú tieto konania. Treba postupovať v zmysle inštitútov medzinárodného práva súkromného, prípadne postupovať v súlade s medzinárodnými zmluvami záväznými pre Kanadu aj SR upravujúcimi výkon rozhodnutia. Každopádne je potrebné sa obrátiť na kanadské úrady. Právomoc slovenského exekútora je obmedzená územím SR, v tomto prípade Vám nedokážeme pomôcť, ibaže by mal dlžník majetok v SR, kedy by sme exekúciu viesť mohli.

      Ďakujeme za otázku.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)