apr 232013
 

Obmedzenie platieb v hotovosti zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

 Dňa 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Hlavným účelom tejto legislatívnej úpravy je najmä boj proti daňovým podvodom, ako aj sprehľadnenie príjmov fyzických a právnických osôb.

Platba v hotovosti odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

Zákon č. 394/2012 Z. z. ustanovuje zákaz platieb v hotovosti, ktorých hodnota prevyšuje:

  •           5.000,- EUR – ak subjektmi danej platby sú právnické osoby navzájom, alebo ak ide o platby medzi právnickou    osobou a fyzickou osobou-nepodnikateľom,
  •         15.000,- EUR – ak sa platba realizuje medzi fyzickými osobami-nepodnikateľmi.

Uvedený zákaz sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na právny dôvod takejto platby a limit sa vzťahuje na vecne súvisiace platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu. Zákon má zároveň exteritoriálnu pôsobnosť, čo znamená, že je ho možné uplatniť aj mimo územia Slovenskej republiky, a to na platby v hotovosti, ktoré súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, pričom odovzdávajúci alebo príjemca majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Porušenie zákazu platieb v hotovosti v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 394/2012 Z. z., sa klasifikuje ako:

  • priestupok, ktorého sa dopustí fyzická osoba-nepodnikateľ, za ktorý sa uloží pokuta do 10.000,- EUR. Zodpovednosť za priestupok zaniká, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky, nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
  • správny delikt, ktorého sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, za ktorý sa uloží pokuta do 150.000,- EUR. Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu podľa § 4.

Obmedzenie platieb v hotovosti stanovené zákonom však nie je absolútne, nakoľko tento v ďalších svojich ustanoveniach taxatívne vymedzuje prípady, na ktoré sa dané obmedzenie nevzťahuje. Medzi tieto výnimky zákonodarca zahrnul aj platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia. To teda znamená, že pri výkone exekúcie je exekútor oprávnený prijať aj platby presahujúce zákonom stanovenú hranicu bez toho, aby sa dopustil porušenia ustanovení tohto zákona.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)