máj 092013
 

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách  v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“) upravuje a) podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky, b) postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice.

___Uvedený zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len “podnikateľ”); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky. Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici sú taxatívne vymedzené v Prílohe č. 1 predmetného zákona.

Ide o služby:

Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu

Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

Jedálne

Ostatné účelové stravovanie

Dodávka jedál

Ostatné jedálenské služby

Služby pohostinstiev

Fotografické činnosti

Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk

Fitnescentrá

Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

Kadernícke a kozmetické služby

Služby týkajúce sa telesnej pohody

Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov

 ___Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (ďalej len “exekučná činnosť”). Exekútor nie je fyzickou osobou, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje niektorú zo služieb uvedenú v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

____Na základe uvedeného a v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdny exekútor nemá povinnosť evidovať prijaté úhrady v elektronickej registračnej pokladnici. 

/MN/

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)