Návrh na vykonanie exekúcie

 

Návrh na vykonanie exekúcie

Exekučné konanie začína doručením návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi. Podať ho môžete osobne alebo poslať poštou. Môžete si stiahnuť náš vzorový návrh na vykonanie exekúcie.

Ako postupovať

Postupujte podľa priloženého vzorového návrhu na vykonanie exekúcie. Návrh je potrebné podať v dvoch rovnopisoch a priložiť exekučný titul, plnomocenstvo v prípade právneho zastúpenia a zaplatiť  súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Exekučný titul musí mať vyznačenú vykonateľnosť.

Najčastejšie chyby

  • exekučný titul nemá doložku vykonateľnosti – najčastejšie sa stáva, že veriteľ (oprávnený) si nechá na exekučnom titule vyznačiť len právoplatnosť namiesto vykonateľnosti. Je potrebné vyznačiť vykonateľnosť aj napriek tomu, že množstvo rozhodnutí sa stáva právoplatnými aj vykonateľnými v rovnaký deň.
  • exekučný titul nie je v rovnopise alebo v overenej fotokópii – nemožno akceptovať fotokópiu, ktorá nie je úradne overená
  • návrh na vykonanie exekúcie neobsahuje údaj o štátnom občianstve účastníka alebo IČO
  • oprávnený v návrhu neuvedie rodné číslo alebo dátum narodenia povinného napriek tomu, že ho má k dispozícii. Rodné číslo ani dátum narodenia povinného nie sú zákonnými náležitosťami návrhu na vykonanie exekúcie. Ich absencia však môže neúmerne predĺžiť exekučné konanie. Ak nie je k dispozícii ani len dátum narodenia povinného, ktorý je fyzickou osobou, ojedinele takú exekúciu nemožno fakticky vykonať, lebo nie je možné presne identifikovať povinného.

Pokiaľ nám doručíte chybný alebo neúplný návrh na vykonanie exekúcie, vyzveme vás na jeho opravu alebo doplnenie.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)