mar 252013
 

 Dňa 28.2.2013 sa zúčastnil Exekútorský úrad Seminára k Aktuálnym otázkam postavenia súdneho exekútora s akcentom na rekodifikáciu civilného práva procesného konanom v Hoteli Sheraton v Bratislave .

Konferencia bola predovšetkým venovaná rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku a pripravovanej novelizácii Exekučného poriadku a to za účasti zástupcov Ministerstva
spravodlivosti SR a JUDr. Kataríny Vallovej, PhD., členky Prezídia Notárskej komory SR.

Cieľom uvedenej konferencie bola široká diskusia zúčastnených strán o danej problematike a dosiahnutie konsenzu ohľadne novej úpravy exekučného konania, exekútorského stavu a občianskeho súdneho konania.

Prednášajúci:

  • Doc. JUDr. Marek Števček, PhD. – Generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR, Predseda Komisie pre novelizáciu Exekučného poriadku a Kancelárskeho poriadku exekútorov, podpredseda Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka a predseda rekodifikačnej komisie Občianskeho súdneho poriadku,
  • JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD. – Advokátka Členka rekodifikačnej komisie Občianskeho súdneho poriadku a Exekučného poriadku,
  • JUDr. Denisa Vargová – Riaditeľka odboru exekučného a konkurzného práva MS SR, Podpredsedníčka Komisie pre novelu Exekučného poriadku, Podpredsedníčka Komisie pre novelu kancelárskeho poriadku exekútorov a členkou prezídia Slovenskej komory exekútorov.

 

Najdôležitejšie pripravované a predpokladané zmeny:

1.       Exekučný poriadok – zmeny týkajúce sa oblastí:

a)      Exekútorského stavu –zavedenie päťročnej praxe, inštitútu exekútorského kandidáta, povinného vzdelávania súdnych exekútorov, výberového konania súdnych exekútorov – právna úprava rovnaká ako pri notárskom stave,

b)      Disciplinárneho konania súdnych exekútorov – snaha o skrátenie daného konania, zavedenie odvolacej inštitúcie – Krajský súd (správne súdnictvo)

c)       Zastavenia a odkladu exekúcie,

d)      Spôsobu výkonu exekúcie na peňažné plnenie – zrážky zo mzdy, prikázanie pohľadávky z účtu v banke, exekúcia na obchodný podiel, predaj hnuteľných vecí, exekúcia zadržaním vodičského preukazu,

e)      Spôsobu výkonu exekúcie na nepeňažné plnenie – exekúcia uskutočnením prác a výkonov,

f)       Zavedenia dátových stránok pre súdnych exekútorov s účinkami doručenia,

g)      Elektronického prideľovania spisov súdnym exekútorom,

h)      Zavedenia miestnej príslušnosti súdnych exekútorov.

2.       Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku

–          pripravovaný zánik Občianskeho súdneho poriadku, ktorý nahradia tri nové kódexy:

1.       Civilný sporový poriadok

2.       Civilný mimo sporový poriadok

3.       Správny poriadok

–          cieľom pripravovanej rekodifikácie OSP je predovšetkým dosiahnutie konformity s judikatúrou Štrasburgu a rešpektovania judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

–          na novelizáciu OSP budú nadväzovať aj novelizácie ďalších procesných predpisov ako napr. zákona o rozhodcovských konaniach, kde sa predpokladá zavedenie osobitnej spotrebiteľskej arbitráže a obchodnej arbitráže a sprísnenia kvalifikačných požiadaviek na rozhodcov rozhodcovských súdov

–          Štruktúra navrhovanej právnej úpravy Civilného sporového poriadku:

Preambula

–          základné zásady civilného procesu

Prvá časť – všeobecná časť

Prvá hlava: základné ustanovenia

Druhá hlava: právomoc a príslušnosť súdov

Tretia hlava: zloženie súdu a vylúčenie sudcov

Štvrtá hlava: účastníci konania a zastúpenie

Piata hlava: procesné úkony a lehoty

      Druhá časť – činnosť súdu prvého stupňa

Prvá hlava: začatie konania

Druhá hlava: dočasné, zabezpečovacie a iné opatrenia súdu

Tretia hlava: predbežné vypočutie strán

Štvrtá hlava: pojednávanie

Piata hlava: dokazovanie

Šiesta hlava: trovy konania

Siedma hlava: súdne rozhodnutia

       Tretia časť – Osobitné typy sporov

Prvá hlava: skrátené konania a skrátené rozhodnutia

1. diel: platobný rozkaz

2. diel: rozkaz na plnenie

3. diel: zmenkový a šekový platobný rozkaz

4. diel: európsky platobný rozkaz

5.diel: rozsudok pre zmeškanie

6. diel: rozsudok pre uznanie nároku

7. diel: rozsudok pre vzdanie sa nároku

Druhá hlava: spory s ochranou slabšej strany

1. diel: pracovnoprávne spory

2. diel: spotrebiteľské spory

3. diel: antidiskriminačné spory

Tretia hlava: drobné spory

Štvrtá hlava: osvedčenie o európskom exekučnom titule

      Štvrtá časť – opravné prostriedky

Prvá hlava: odvolanie

Druhá hlava: dovolanie

Tretia hlava: žaloba na obnovu konania

       Piata časť – záverečné ustanovenia [1]

Viac o tejto problematike sa dočítate na stránke Ministerstva spravodlivosti SR:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/Obciansky-sudny-poriadok/Uvod.aspx


[1] Zdroj: Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného uverejneného na stránke MS SR /http://www.justice.gov.sk//

/MP/

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)