feb 052014
 

Za dlhy poručiteľa zodpovedá dedič do výšky hodnoty majetku získaného v dedičskom konaní. To znamená, že v prípade, že dedič chce dediť po poručiteľovi majetok, musí zdediť  aj dlhy poručiteľa. Ak by dlhy poručiteľa neboli uhradené dobrovoľne, súdny … viac

feb 022014
 

Na to, aby súdny exekútor  mohol vykonať nútený  výkon súdnych a iných rozhodnutí, musí svoje právomoci uplatniť na základe právoplatných a vykonateľných exekučných titulov (vykonateľnosť potvrdí  súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa; orgán, ktorý exekučný … viac