apr 152013
 
Nové zmeny a funkcie na Executor.sk

Počas uplynulých dní sme sa na našej stránke zamerali na intuitívny vzhľad stránky a zlepšenie funkcií a informácií ohľadne exekúcií. Tieto zmeny prinášajú nové funkcie, modernejší, prehľadnejší, jednoduchší prehľad článkov ohľadne exekúcií a súvisiacich vecí. Medzi najdôležitejšie vylepšenie patrí možnosť … viac

mar 182013
 
Novela zákona č. 513/1991 – Obchodný zákonník

Najdôležitejšie zmeny v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

  • ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • stanovenie maximálnej lehoty splatnosti peňažného záväzku
  • zmena výpočtu úrokov z omeškania

1)         Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úroky z omeškania a nároku na … viac

mar 072013
 
Aký je rozdiel medzi lehotami a dobami ?

Lehoty a Doby

     Plynutie času –  je všeobecne uplatňovanou právnou skutočnosťou na základe ktorej vznikajú, menia sa, zanikajú právne normy.

      Doba aj lehota je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, týždňov, mesiacov či  rokov alebo … viac